Kanchipuram / Kanchi / Kāñci-pura / Conjevaram | Sri Kanchi Kamakshi Amman Temple

Kanchipuram / Kanchi / Kāñci-pura / Conjevaram Sri Kanchi Kamakshi Amman Temple Sri Kamakoti Peeta Vasini “Ayodhya Madhura Maya Kasi Kanchi Avantika! Puri Dwarakavathi Saiva Sapthaithate Mokshadaiyeka!” Kanchipuram a otherwise known as Kanchi (previously romanized as Kāñci-pura, Conjevaram) is a city in the Indian state of Tamil Nadu, 72 km (45 mi) from Chennai – the…

Rate this: