SRI SRINIVASA GADYAM – ENGLISH

10868239_798899820179157_7387223942755062729_n

In Telugu PDF: SrinivasaGadyam_LakshmiGadyam

Source: http://www.tirumalahills.com/tirumala-tirupati-srinivasa-gadyam.html

SreemadakhilamaheemaMDalamaMDanadharaNeedhara maMDalaakhaMDalasya, nikhilasuraasuravaMdita varaahakShEtra vibhooShaNasya, SEShaacala garuDaacala siMhaacala vRuShabhaacala naaraayaNaacalaaMjanaacalaadi Sikharimaalaakulasya, naathamukha bOdhanidhiveethiguNasaabharaNa sattvanidhi tattvanidhi bhaktiguNapoorNa SreeSailapoorNa guNavaSaMvada paramapuruShakRupaapoora vibhramadatuMgaSRuMga galadgaganagaMgaasamaaliMgitasya, seemaatiga guNa raamaanujamuni naamaaMkita bahu bhoomaaSraya suradhaamaalaya vanaraamaayata vanaseemaaparivRuta viSaMkaTataTa niraMtara vijRuMbhita bhaktirasa nirgharaanaMtaaryaahaarya prasravaNadhaaraapoora vibhramada salilabharabharita mahaataTaaka maMDitasya, kalikardama malamardana kalitOdyama vilasadyama niyamaadima munigaNaniShEvyamaaNa pratyakSheebhavannijasalila samajjana namajjana nikhilapaapanaaSanaa paapanaaSana teerthaadhyaasitasya, muraarisEvaka jaraadipeeDita niraartijeevana niraaSa bhoosura varaatisuMdara suraaMganaarati karaaMgasauShThava kumaarataakRuti kumaarataaraka samaapanOdaya danoonapaataka mahaapadaamaya vihaapanOdita sakalabhuvana vidita kumaaradhaaraabhidhaana teerthaadhiShThitasya, dharaNitala gatasakala hatakalila Subhasalila gatabahuLa vividhamala haticatura ruciratara vilOkanamaatra vidaLita vividha mahaapaataka svaamipuShkariNee samEtasya, bahusaMkaTa narakaavaTa patadutkaTa kalikaMkaTa kaluShOdbhaTa janapaataka vinipaataka rucinaaTaka karahaaTaka kalaSaahRuta kamalaarata SubhamaMjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargaLa pEpeeyamaana salila saMbhRuta viSaMkaTa kaTaahateertha vibhooShitasya, Evamaadima bhoorimaMjima sarvapaataka garvahaapaka sindhuDaMbara haariSaMbara vividhavipula puNyateerthanivaha nivaasasya, SreematO vEMkaTaacalasya SikharaSEkharamahaakalpaSaakhee, kharveebhavadati garveekRuta gurumErveeSagiri mukhOrveedhara kuladarveekara dayitOrveedhara SikharOrvee satata sadoorveekRuti caraNaghana garvacarvaNanipuNa tanukiraNamasRuNita giriSikhara SEkharatarunikara timiraH, vaaNeepatiSarvaaNee dayitEndraaNiSvara mukha naaNeeyOrasavENee nibhaSubhavaaNee nutamahimaaNee ya stana kONee bhavadakhila bhuvanabhavanOdaraH, vaimaanikaguru bhoomaadhika guNa raamaanuja kRutadhaamaakara karadhaamaari daralalaamaacCakanaka daamaayita nijaraamaalaya navakisalayamaya tOraNamaalaayita vanamaalaadharaH, kaalaaMbuda maalaanibha neelaalaka jaalaavRuta baalaabja saleelaamala phaalaaMkasamoolaamRuta dhaaraadvayaavadheeraNa dheeralalitatara viSadatara ghana ghanasaara mayOrdhvapuMDra rEkhaadvayaruciraH, suvikasvara daLabhaasvara kamalOdara gatamEdura navakEsara tatibhaasura paripiMjara kanakaaMbara kalitaadara lalitOdara tadaalaMba jaMbharipu maNistaMbha gambheerimadaMbhastaMbha samujjRuMbhamaaNa peevarOruyugaLa tadaalaMba pRuthula kadalee mukula madaharaNajaMghaala jaMghaayugaLaH, navyadala bhavyamala peetamala SONimalasanmRudula satkisalayaaSrujalakaari bala SONatala padakamala nijaaSraya balabaMdeekRuta SaradiMdumaMDalee vibhramadaadabhra Subhra punarbhavaadhiShThitaaMguLeegaaDha nipeeDita padmaavanaH, jaanutalaavadhi lamba viDaMbita vaaraNa SuMDaadaMDa vijRuMbhita neelamaNimaya kalpakaSaakhaa vibhramadaayi mRuNaaLalataayita samujjvalatara kanakavalaya vEllitaikatara baahudaMDayugaLaH, yugapadudita kOTi kharakara himakara maMDala jaajvalyamaana sudarSana paaMcajanya samuttuMgita SRuMgaapara baahuyugaLaH, abhinavaSaaNa samuttEjita mahaamahaa neelakhaMDa madakhaMDana nipuNa naveena paritapta kaartasvara kavacita mahaneeya pRuthula saalagraama paraMparaa guMbhita naabhimaMDala paryaMta laMbamaana praalaMbadeepti samaalaMbita viSaala vakShaHsthalaH, gaMgaajhara tuMgaakRuti bhaMgaavaLi bhaMgaavaha saudhaavaLi baadhaavaha dhaaraanibha haaraavaLi dooraahata gEhaaMtara mOhaavaha mahima masRuNita mahaatimiraH, piMgaakRuti bhRuMgaara nibhaaMgaara daLaaMgaamala niShkaasita duShkaaryagha niShkaavaLi deepaprabha neepacCavi taapaprada kanakamaalikaa piSaMgita sarvaaMgaH, navadaLita daLavalita mRudulalita kamalatati madavihati caturatara pRuthulatara sarasatara kanakasaramaya rucirakaMThikaa kamaneeyakaMThaH, vaataaSanaadhipati Sayana kamana paricaraNa ratisamEtaakhila phaNadharatati matikaravara kanakamaya naagaabharaNa pariveetaakhilaaMgaa vagamita Sayana bhootaahiraaja jaataatiSayaH, ravikOTee paripaaTee dharakOTee ravaraaTee kitaveeTee rasadhaaTee dharamaNigaNakiraNa visaraNa satatavidhuta timiramOha gaarbhagEhaH, aparimita vividhabhuvana bharitaakhaMDa brahmaaMDamaMDala picaMDilaH, aaryadhuryaanaMtaarya pavitra khanitrapaata paatreekRuta nijacubuka gatavraNakiNa vibhooShaNa vahanasoocita Sritajana vatsalataatiSayaH, maDDuDiMDima Dhamaru jarghara kaahaLee paTahaavaLee mRudumaddalaadi mRudaMga duMdubhi Dhakkikaamukha hRudya vaadyaka madhuramaMgaLa naadamEdura naaTaarabhi bhoopaaLa bilahari maayaamaaLava gauLa asaavEree saavEree SuddhasaavEree dEvagaaMdhaaree dhanyaasee bEgaDa hiMdustaanee kaapee tODi naaTakuruMjee Sreeraaga sahana aThaaNa saaraMgee darbaaru paMtuvaraaLee varaaLee kaLyaaNee bhoorikaLyaaNee yamunaakaLyaaNee huSEnee jaMjhOThee kaumaaree kannaDa kharaharapriyaa kalahaMsa naadanaamakriyaa mukhaaree tODee punnaagavaraaLee kaaMbhOjee bhairavee yadukulakaaMbhOjee aanaMdabhairavee SaMkaraabharaNa mOhana rEguptee sauraaShTree neelaaMbaree guNakriyaa mEghagarjanee haMsadhvani SOkavaraaLee madhyamaavatee jEMjuruTee suraTee dvijaavaMtee malayaaMbaree kaapeeparaSu dhanaasiree dESikatODee aahiree vasaMtagauLee saMtu kEdaaragauLa kanakaaMgee ratnaaMgee gaanamoortee vanaspatee vaacaspatee daanavatee maanaroopee sEnaapatee hanumattODee dhEnukaa naaTakapriyaa kOkilapriyaa roopavatee gaayakapriyaa vakuLaabharaNa cakravaaka sooryakaaMta haaTakaaMbaree jhaMkaaradhvanee naTabhairavee keeravaaNee harikaaMbhOdee dheeraSaMkaraabharaNa naagaanaMdinee yaagapriyaadi visRumara sarasa gaanarucira saMtata saMtanyamaana nityOtsava pakShOtsava maasOtsava saMvatsarOtsavaadi vividhOtsava kRutaanaMdaH SreemadaanaMdanilaya vimaanavaasaH, satata padmaalayaa padapadmarENu saMcitavakShastala paTavaasaH, SreeSreenivaasaH suprasannO vijayataaM. Sree^^alarmElmaMgaa naayikaasamEtaH SreeSreenivaasa svaamee supreetaH suprasannO varadO bhootvaa, pavana paaTalee paalaaSa bilva punnaaga coota kadaLee caMdana caMpaka maMjuLa maMdaara hiMjulaadi tilaka maatuluMga naarikELa krauMcaaSOka maadhookaamalaka hiMduka naagakEtaka poorNakuMda poorNagaMdha rasa kaMda vana vaMjuLa kharjoora saala kOvidaara hiMtaala panasa vikaTa vaikasavaruNa tarughamaraNa vicuLaMkaaSvattha yakSha vasudha varmaadha mantriNee tintriNee bOdha nyagrOdha ghaTavaTala jaMboomatallee veeratacullee vasati vaasatee jeevanee pOShaNee pramukha nikhila saMdOha tamaala maalaa mahita viraajamaana caShaka mayoora haMsa bhaaradvaaja kOkila cakravaaka kapOta garuDa naaraayaNa naanaavidha pakShijaati samooha brahma kShatriya vaiSya Soodra naanaajaatyudbhava dEvataa nirmaaNa maaNikya vajra vaiDhoorya gOmEdhika puShyaraaga padmaraagEMdra neela pravaaLamauktika sphaTika hEma ratnakhacita dhagaddhagaayamaana ratha gaja turaga padaati sEnaa samooha bhEree maddaLa muravaka jhallaree SaMkha kaahaLa nRutyageeta taaLavaadya kuMbhavaadya paMcamukhavaadya ahameemaargannaTeevaadya kiTikuMtalavaadya suraTeecauMDOvaadya timilakavitaaLavaadya takkaraagravaadya ghaMTaataaDana brahmataaLa samataaLa koTTareetaaLa DhakkareetaaLa ekkaaLa dhaaraavaadya paTahakaaMsyavaadya bharatanaaTyaalaMkaara kinnera kiMpuruSha rudraveeNaa mukhaveeNaa vaayuveeNaa tuMburuveeNaa gaaMdharvaveeNaa naaradaveeNaa svaramaMDala raavaNahastaveeNaastakriyaalaMkriyaalaMkRutaanEkavidhavaadya vaapeekoopataTaakaadi gaMgaayamunaa rEvaavaruNaa
SONanadeeSObhanadee suvarNamukhee vEgavatee vEtravatee kSheeranadee baahunadee garuDanadee kaavEree taamraparNee pramukhaaH mahaapuNyanadyaH sajalateerthaiH sahObhayakoolaMgata sadaapravaaha RugyajussaamaatharvaNa vEdaSaastrEtihaasa puraaNa sakalavidyaaghOSha bhaanukOTiprakaaSa caMdrakOTi samaana nityakaLyaaNa paraMparOttarOttaraabhivRuddhirbhooyaaditi bhavaMtO mahaaMtOznugRuhNaMtu, brahmaNyO raajaa dhaarmikOzstu, dESOyaM nirupadravOzstu, sarvE saadhujanaassukhinO vilasaMtu, samastasanmaMgaLaani saMtu, uttarOttaraabhivRuddhirastu, sakalakaLyaaNa samRuddhirastu ||

 

Leave a Reply to Tirumala Hills

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s